Przeprowadzamy badania geologiczne

Prowadzone współcześnie badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który umożliwia dokładne określenie stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się w trakcie takich czynności i komu należy je zlecić?

Badania geologiczne – precyzyjna weryfikacja stanu gleby

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania precyzyjnych danych dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie statyczne, pobranie próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Precyzyjne określenie warunków gruntowych jest wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwej weryfikacji gruntów budynkom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Przedsiębiorstwa zajmujące się analizami gruntów przygotowują szereg ważnych dokumentów, na przykład dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje hydrogeologiczną, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. Do ich obowiązków należą też badania dotyczące geologii złóż kopalin – wykonywanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – wnikliwe badania laboratoryjne

Czynności związane ze sprawdzeniem składu gruntów wykonuje się przy pomocy różnych narzędzi. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych testów w laboratorium. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykonują wiercenia nawet 50 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W czasie procesu wykorzystuje się rozmaite metody, m. in. sondowania SCPTu, BAT bądź statyczne. Dzięki nim można określić parametry gruntów spoistych czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne podmioty, mające stosowne kwalifikacje.